Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

Administratorem Państwa – (członków Stowarzyszenia oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem) danych osobowych jest Stowarzyszenie Geopark „Łuk Mużakowa” w Łęknicy, ul. Wojska Polskiego 2/1, 68-208 Łęknica , tel. 530 365 800, mail: info@luk.muzakowski.pl
Inspektor Ochrony Danych w Stowarzyszeniu zostanie powołany do dnia 31.07.2018r.
Dane osobowe (członków Stowarzyszenia oraz podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z ustawy o archiwizacji.
Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Członkom Stowarzyszenia oraz podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa j.w .

Administrator Danych Osobowych
Jacek Koźma

Aby kontynuować przeglądanie tej witryny zaakceptuj nasze ciasteczka. więcej informacji

Wyrażenie zgody na nasze "ciasteczka" pozwoli Ci na przeglądanie witryny bez dalszych przeszkód. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Powrót